Montessori Malacky OZ, Kostolište 411, 900 62 Kostolište

v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Materskej školy, Kostolište 331, 900 62 Kostolište

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Iné kritéria a požiadavky:
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva, pracovnoprávnych vzťahov a ekonomických vzťahov,
 • bezúhonnosť podľa ust. § 15 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
 • zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • práca s počítačom ( internet, word, excel),
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
 • o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického
 • zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti §15ods.1 zákona č.138/2019.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 30. 06. 2022 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Montessori Malacky OZ, Kostolište 411, 900 62 Kostolište.
Obálku označte heslom „VK – riaditeľ MŠ, Kostolište 331, Kostolište – neotvárať“ s uvedením odosielateľa a adresy.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Ing. Lenka Červienková, 0902 879 306