„Na začiatku je vôľa. Mali by sme pomáhať dieťaťu v pokusoch zrealizovať jeho vôľu.“

Poslaním občianskeho združenia Montessori Malacky OZ je podpora a rozvoj prirodzeného vzdelávania detí a mládeže v súlade s princípmi pedagogiky Marie Montessori zameraného hlavne na rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Občianske združenie prevádzkuje súkromnú materskú školu v obci Kostolište, ktorá vznikla transformáciou lesného klubu, teda sa môžeme popýšiť už viac ako 10 ročnou históriou a skúsenosťami pri výchove detí od 2,5 do 6 rokov.

Od roku 2020 sme zaradení do siete materských škôl ako jediné súkromné zariadenie v okolí Malaciek. Spĺňame všetky zákonné, štátom určené normy a nariadenia. Napĺňame požiadavky štátneho vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom školstva pre Montessori pedagogiku. Poskytujeme povinné predpimárne vzdelávanie pre deti, ktoré 31.8 dovŕšia päť rokov. Po dohode sa dá povinné predprimárne vzdelávanie absolvovať aj individuálnou formou.

Našou snahou je nie len starostlivosť o deti, ale aj vzdelávanie a budovanie povedomia o Montessori pedagogike pre rodičov a záujemcov zo strany verejnosti.

Najväčším pripravovaným projektom je snaha o otvorenie Montessori základnej školy v školskom roku 2025/2026

Naším mottom sa stala veta „ukáž mi cestu a ja to zvládnem sám, som osobnosť a chcem rásť“