Školné v našej škôlke je nasledovné:

Celodenné školné od 07:30 do 17:00 ………………………………………cena: 300 EUR
Poldenné školné (od 07:30 do 12:30 alebo 3 dni v týždni)……………..cena: 230 EUR 

Stravná jednotka: (desiata, obed, olovrant)……………………………….3,90 EUR/deň

Letný detský tábor (od 1.7. do 31.8) ………………..cena: 100 EUR / týždeň + strava
Individuálne akcie (dielničky, víkendové akcie a pod.) podľa dohody