14.4.2024

14.4.2024

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Kostolište 921 po dohode so zriaďovateľom školy (Montessori Malacky OZ) a v súlade s platnou legislatívou podľa   § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) oznamujeme rodičom, že: 
podávanie žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne  od 1. mája do 31. mája 2024

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť  o prijatie  dieťaťa  na  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  je uverejnená na  webovej stránky školy : https://monte.edupage.org/register/.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať,
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou     a je to v najlepšom záujme dieťaťa: –  príloha č. 1

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca   a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy.

5.12.2022

Milí rodičia,

Pozývame Vás stráviť s nami dopoludnie v našej malej škôlke.

Deti sa zahrajú s montessori pomôckami, naučia sa pripraviť si desiatu, vyskúšajú sa obliecť, pobehajú si vonku. Keď sa vrátia dovnútra, bude ich čakať teplý obed. S plným bruškom a príjemne unavení, môžu ísť domov spinkať.

Cieľom pobytu v malej škôlke je, aby si deti zvykli byť v spoločnosti iných detí. Sprevádzať ich bude skúsená montessori lektorka. Rodičia majú v tomto procese pasívnu úlohu. Dajú deťom priestor preskúmať prostredie pod dozorom lektorky. Môžu si priniesť svoju obľúbenú knihu a čítať si ju u nás na gauči a pritom sa prizerať, ako sa deti hrajú. Deti môžu sprevádzať aj starí rodičia.  Skúsme používať mobilné telefóny v nevyhnutnej miere.

Kedy? Stretneme sa 7. 12., 9. 12. a 14. 12. od 8.45. Škôlka začína o 9:00  do 12.00.

Kde? V Súkromnej materskej škole v Kostolišti 331. Parkovať môžete pri modrej bránke alebo vnútri v areáli.

Čo treba? Papučky, náhradné oblečenie, teplé oblečenie na von a dobrú náladu😊

Koľko? Počas prvého stretnutia sa platí len za jedlo detí (desiata a obed) 4 €. Je možnosť objednať obed pre dospelého za 5€. Za ďalšie stretnutia 20€ za doobedie.

V skupine bude najviac 5 detí, aby boli pokryté individuálne potreby dieťaťa. Treba dať vopred vedieť, že chcete prísť. Môžete nám poslať e-mail na : montessori.malacky @gmail.com alebo zatelefonovať na 0902 879 306.

10.5.2022

Milí rodičia,

počas celého mája prebieha v našej materskej škole zápis na školský rok 2022/23. Prihlášku sa dá podať na https://monte.edupage.org/register/

Prihlášku si môžete vytlačiť a dať na nej potvrdiť u pediatra spôsobilosť dieťaťa navštevovať materskú školu.

Vyjadrenie Vám príde do 30.júna 2022.

Je možnosť u nás absolvovať aj povinné predprimárne vzdelávanie či už dennou alebo individuálnou formou.

Veľmi radi sa s Vami uvidíme na osobnom stretnutí, ktoré si dohodneme po prijatí prihlášky.

Ďakujeme.

Školský rok 2022/2023

9.2.2022
2 % pre Vaše deti

Vážení rodičia a podporovatelia dobrých myšlienok. Aj v roku 2022 budeme veľmi vďační, ak podporíte deti našej materskej školy 2% z Vašich daní. Všetky finančné prostriedky budú využité výhradne na zakúpenie Montessori pomôcok do triedy materskej školy.

Údaje pre daňové priznanie:
Montessori Malacky OZ
Kostolište 411
90062 Kostolište
IČO: 50714619

Č.Ú:  SK9683300000002201176685/ BIC: FIOZSKBAXXX

Už teraz Vám v mene detí patrí VEĽKÉ ĎAKUJEME !
Váš Team Montessori Malacky OZ.

1.1.2022
V prípade, že máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do našej materskej školy
prosím zašlite nám vyplnený dotazník, ktorý nájdete: TU , prípadne v sekcii DOTAZNÍK.
Ďakujeme.
Váš Team Montessori Malacky OZ.